Szálláslehetőség és férőhelyeink ellenőrzése

Töltsd ki az alábbi űrlap kötelező térségeit (*) és amint lehetséges, a személyzetünktől megkapod e-mailben a választ a kérdéseidre. Ha a válasz kielégítő számodra, a megjelölt időn belül e-mailben visszaigazolhatod a lefoglalást a hitelkártyád adatainak megküldése által biztos eljárás útján.

Nem töltötted ki a megjelölt kötelező teret!

  TARTÓZKODÁSI ADATO


  SZEMÉLYES ADATOK

  Személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató

  A D.Lgs.196/2003 törvényi határozat 13. cikke (a személyes adatok védelméről szóló törvény) értelmében az adatkezelő az alábbiakról ad tájékoztatást:
  a) az Ön személyes adatainak kezelése a következők végrehajtásának céljából fog megtörténni:
  1. szerződési kötelezettségek: javak és szolgáltatások nyújtása a vendégek számára,
  2. jogi kötelezettségek: számlázás, kötelező könyvelési dokumentáció és adatrögzítés, tájékoztatás hatóság kérelmezése esetén;
  3. pénzintézetek és más hasonló intézetek felé történő tájékoztatás, hitelbehajtás céljából és más a szerződés végrehajtásával kapcsolatos tevékenység;
  4. az üdülés alatt nyújtott szolgáltatások (titkárszolgálat, küldemények kézbesítése, külső szolgáltatások előjegyzése) illetve az üdülést követően nyújtott szolgáltatások (akciós ajánlatokról, rendezvényekről és más hasonlókról történő tájékoztatás).

  Az adatkezelés manuális és/vagy gépi rendszeren keresztül történik, melynek során az adatok tárolása, feldolgozása, továbbítása a birtokunkban levő adatok alapján a célnak megfelelő és azzal összhangban levő módon megy végbe. Az esetleges adatmódosításra, kiegészítésre és frissítésre vonatkozó információk mielőbbi továbbítása az Ön felősségi körébe tartozik;

  b) Amennyiben nem adja beleegyezését az a) bekezdés 1,2,3 pontjaiban leírtakhoz, az az alábbiakat vonja maga után:
  1. amennyiben a viszony felállításához és a műveletek végrehajtásához adatok szükségeltetnek, úgy ezek hiányában a viszony felállítása illetve fenntartása lehetetlenné válik;
  2. lehetetlenné válik olyan műveletek végrehajtása, melyek a műveleteket végző alanyok felé történő adatközlést feltételezik;
  3. a viszony végrehajtásához funkcionálisan nem kapcsolódó további tevékenységet végző alanyok felé történő adattovábbítás elmarad.

  c) adatai az adatkezelést végző társaságnak a művelettel megbízott személyzetén kívül az alábbiak felé is továbbításra kerülhetnek:
  1. az Önt vendégül látó szállodák;
  2. pénzügyi tanácsadó (az adminisztratív rész lebonyolítására);
  3. felülvizsgálatot és ellenőrzést végrehajtó köz- és magánjogi intézmények;
  4. a jogszabályokban előírt módon az Ön adataihoz való hozzáférésre törvényileg feljogosított személyek;
  5. javakat vagy szolgáltatásokat nyújtó külső társaságok.

  d) a D.Lgs. 196/2003 törvényi határozat 7. cikke értelmében bármikor módjában áll jogainak érvényesítése az adatainak kezelését végzővel szemben. A fent említett cikket a könnyebbség kedvéért teljes egészében idézzük:

  7. Cikk – A személyes adatokhoz való hozzáférés joga és más jogok
  1. Az érintettnek jogában áll a rá vonatkozó személyes adatok meglétéről illetve hiányáról meggyőződni akkor is, ha azok regisztrációja még nem történt meg, valamint jogában áll az adatok érthető formában történő közlésének kérelmezése.
  2. Az érintett tájékoztatást kérhet:
  a. személyes adatainak forrását illetően;
  b. az adatkezelés célját és módját illetően;
  c. elektronikus úton történő adatkezelés esetében az alkalmazott rendszert illetően;
  d. az adatkezelő azonosítási elemeit, és az 5-ös cikk, 2-es bekezdés értelmében a kijelölt felelősöket és képviselőket illetően;
  e. azokat az alanyokat illetve csoportokat illetően, akikhez az állam területén kijelölt képviselői, felelősi vagy megbízotti minőségükben a személyes adatok eljuthatnak illetve, hozzáférhetővé válhatnak.
  3. Az érdekelt kérheti:
  a. az adatok frissítését, helyesbítését illetve esetleges kiegészítését;
  b. az adatok törlését, anonim jellegűvé módosítását vagy a törvénnyel ellenkező módon kezelt adatok blokkolását, beleértve azon adatokat is, amelyeknek rögzítése az adatgyűjtés és későbbi adatkezelés célja szempontjából nem szükséges.
  c. annak igazolását, hogy az a) és b) pontokban leírt műveletekről és azok tartalmáról tájékoztatást kaptak mindazok, akik az adatokat megkapták illetve akik körében terjesztésre kerültek, kivételt képeznek ezalól azok az esetek, melyekben ezek végrehajtása lehetetlennek bizonyul vagy a védelmezett joghoz képest aránytalan méretű eszközmozgósítás igényeltetik.
  4. Az érdekelt teljes egészében vagy részlegesen megtagadhatja:
  a. törvényes okokból személyes adatai kezelésének jóváhagyását, abban az esetben is, ha ez az adatgyűjtés célját érinti;
  b. személyes adatainak közvetlen árusításhoz reklámanyag elküldése céljából, vagy piackutatási illetve kereskedelmi tájékoztatási célból történő kezelésének jóvágyását.

  *